forex trading logo

 

                      


Mokykloje teikiamos paslaugos PDF Spausdinti Email

SOCIALINIS  PEDAGOGAS:

1. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos,, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
3. Padeda tėvams ir teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystimosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
4. Bendrauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį  pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
5. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
6. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jo kokybę.
7. Kartu su įstaigos personalu, visuomenės organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų
institucijų atlieka šviečiamąjį–informacinį darbą.
8. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
9. Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
10. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
11. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
12. Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
13. Pagal galimybes ir būtinumą lanko vaikus jų namuose,.
14. Dirba su mokiniais, linkusiais į nusikaltimus.
15. Rūpinasi mokinių globa ir rūpyba, darbo su sunkiai auklėjamais mokiniais prevencinį darbą

 


Powered by Joomla!. Designed by: hosting joomla hosting Valid XHTML and CSS.

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS